Arkitekturen på KVK - KVS


Gammal och fårad, men så vacker bakom åldrande rynkor och skavanker. Vem kan bygga på detta sätt i dag?

Början av 1900-talet

Markområdet var till en början ca.10 tunnland. Marken skänktes av 84 bönder från Vejby by. Flera förslag till sjukhusbyggnad fanns, men förkastades av olika anledningar.

1903

Huset fungerade i inledningsskedet som vårdavdelning (30 vårdplatser), administration och kök.

Två byggnadsstilar möts

Huset byggdes på med en våning 1942. Byggnaden förlorade sin ursprungliga karaktär. Två byggnadsstilar möttes. Kuporna och det valmade taket ersattes av ett sadeltak och fasaden på övre våningen försågs med raka funktionella fönster. Dessa som var i det närmaste kvadratiska placerades ovanför de befintliga på nedervåningen, samt utökades i antal för att få intryck av balans. Den ena porten ersattes av ett fönster i samma utförande som övriga på nedre våningen. Byggnaden hyvlades och dekorationslisterna runt huset försvann. Huset fick nu en mer klassicistisk stil med dragning åt funkis.

I det gamla köket är väggarna klädda med vackert kakel. 

1904

Grunden till det andra huset påbörjades 1903 och stod klart året efter, 15 juni 1904.  Även denna byggnad försågs med valmat tak och kupor. Samma år byggdes också sammanbindningsgångarna med ligghall i södra gången, med stora ställbara fönster. Denna södra gång byggdes i trä och revs i mitten på 1930-talet då den byggdes om och till. Samtidigt byggdes det andra huset om. Denna gång i sten.

De nya byggnaderna byggdes i klassicistisk stil med sadeltak och ett antal kupor. Fönstren i jugend-stil med över- och underdel uppdelade genom flertalet spröjsar i många små rutor.

1908

Överläkarvillan byggdes. Idag har huset renoverats och används som förskola. Huset hade vid renoveringen stått tomt länge, men kunde tack vare det ursprungliga byggnadskunnandet och användandet av väl valt material av god kvalitet renoveras.

1910

Detta år byggdes huvudbyggnaden. Områdets största byggnad med plats för 160 patienter. Denna byggnad som de flesta andra på området är byggd i klassicistisk stil med vissa fönster i jugendstil. Fönstersättningen var symmetrisk, vilket man tyvärr inte tagit till vara vid renoveringen. Flera fönster och dörrar är igenmurade. På flera ställen kan man skönja det ursprungliga. Taket är valmat och våningsgenombrutet.

1913

I slutet av 1913 byggdes epidemiavdelningen, senare kallad avdelning 4. Detta vackra hus revs någon gång på 1970-talet.

Denna plats är väl lämpad för en ny byggnad.

1919

1919 inköptes Annex 1, byggt 1907, vilket idag fungerar som KVS-museum.

1922

Detta år fick arkitekt Gustaf Birch-Lindgren från Stockholm i uppdrag att rita ett tvätt- och personalbostadshus.  Det gjordes samtidigt en byggnadsbeskrivning.

Den senare så kallade ”Tvätten” stod färdig att tas i bruk 1925.

Denna byggnad planerades först att byggas i två våningar, samt en rikare utsmyckad entré än den som senare utfördes.

Den färdiga byggnaden fick tre våningar, varav två som personalbostäder, samt tvättinrättning i bottenvåningen. Överst en oinredd vind.

Huset är gediget byggt med noggrant valt material av god kvalitet.

Tyvärr har huset stått utan underhåll i många år, med stommen tycks trots detta inte tagit mycket skada. Viss fuktskada finns dock i ett av hörnen.

Byggnaden är placerad i en sluttning med en garagebyggnad på ena sidan och däremellan f.d. gravkammare och obduktionsrum. På andra sidan ligger det nuvarande KVS-museet.

Tvätten, har genom rivning av stora delar av sjukhusets huskroppar, kommit att få ett fritt och ljust läge med utsikt mot havet.

Huset är försett med ett sadeltak. Två symetriskt placerade skorstenar pryder taket. Fasanden är ljust putsad och taket är grått.

Sockeln som är av grå slätputsad betong är anpassad till naturen och varierar därför i höjd runt huset. Tidigare har ytan varit krysshamrad. Både ytter- och innerväggar är murade av välbränt flamtegel. Taket avslutas med en enkel gesims.

Den planerade detaljrika entrédörren byttes mot en enklare i grönmålat trä. Fönstren är tvåluftsfönster med antingen sex rutor alternativt åtta varav de två översta öppningsbara i vertikalled. Fönstren i takkuporna har bytts ut och är av modernare slag med två lufter utan spröjsare rutor.

Alla byggnaderna har ljusa fasader i grått och beige. De flesta är putsade, med några undantag, exempelvis annex 1 som har liggande hyvlad träpanel. Taken är sadeltak och valmade, olika vinklar och klädda med gråa eternitplattor (fasett).

Gravkammaren ligger som en vacker skulptur mellan tvätthuset och ett vackert proportionerligt garage. Gravkammaren är täckt med gräs och det finns ett fönster överst på kullen.

Marken är på stora delar av området lagt med gatsten i vackra mönster. Runt köksbyggnaden ligger äldre gult Skrombergategel.

Ett kulturarv att bevara. Utan detta vore Vejbystrand ett "historielöst" samhälle.